Vedtægter

Vedtægter for Vordingborg Havnebad

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vordingborg Havnebad, og foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§2 Formål

Det er foreningens formål, at placere et havnebad i Sydhavnen i Vordingborg og fremme havbadning året rundt. Foreningen skal tilbyde alle interesserede mulighed for anvendelse af broanlæg og omklædnings- og saunafaciliteter ved Vordingborg Havnebad, og foreningen skal varetage den daglige drift og vedligeholdelse af faciliteterne. Det er endvidere foreningens formål at oplyse om og fremme interessen for vinterbadning, samt styrke fællesskabet og et aktivt medlemskab af Vordingborg Havnebad.

Foreningen ser positivt på samarbejde med andre aktiviteter i, ved og under vandet, som kan skabe et mangfoldigt miljø omkring Sydhavnen og Masnedø.

§3 Medlemsskab

Som medlemmer kan optages personer over 15 år, der tilslutter sig foreningens formål. Man er medlem, når man har betalt kontingent.

Børn under 15 år indgår i forældres medlemskab.

§5 Generalforsamling

Generalforsamling er foreningen højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i april. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 21 dages varsel. Generalforsamling varsles ved udsendelse af e-mail til foreningens medlemmer og på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling, og meddeles medlemmer senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

§4 Bestyrelsen

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. 

Foreningen ledes af formanden og kassereren i foreningen.

Valgperiode:

 • Formanden vælges for en periode på 2 år i ulige år
 • Kassereren vælges for en periode på 2 år i lige år
 • Ét medlem af bestyrelsen vælges i ulige år
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
 • Revisor vælges for en periode på 2 år og en revisorsuppleant for 1 år
 • 2 suppleanter vælges for en periode på 1 år

§6 Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren fører regnskab over indtægter og udgifter.

Foreningens midler skal indsættes i en bank.

Kassereren fremlægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.

§7 Tegningsret

Foreningen tegnes af formand og kasserer eller ved forfald af formanden eller kassereren i forening af et bestyrelsesmedlem. Det årlige regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§8 Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, efter, at beslutning herom er vedtaget ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte på en lovlig indkaldt generalforsamling.

§9 Foreningens opløsning

Ved foreningens opløsning vil evt. overskud/formue tilfalde et almennyttigt formål.

Vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 12. marts 2024.